Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Anchor Workwear B.V.

Artikel 1. Algemeen
A. Onder Anchor Workwear B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Anchor Workwear B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Veghel, hierna te noemen “leverancier”.
B. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken en/of diensten worden gesloten.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend tenzij uit¬drukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer leverancier een opdracht schriftelijk heeft beves¬tigd of daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.

Artikel 3. Offertes en prijzen
Offertes van leverancier zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is leverancier niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van leveranciers offertes.
B. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen:
ƒæ In Euro’s
ľ Exclusief B.T.W.
ľ Exclusief transportkosten
C. In offertes van leverancier genoemde levertijden en andere voor door leverancier te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid van leverancier.
D. Door leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW, andere heffingen van overheidswege, alsmede de overige kosten op grond van deze algemene voorwaarden.
E. In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt leverancier het recht voor deze wijzigingen aan de koper door te berekenen.
F. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor leverancier tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt deze prijsopgave automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Levering
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn.
B. Tenzij uitdrukkelijk door koper bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, welke door leverancier schriftelijk zijn bevestigd, kan leverancier volstaan met levering van de gebruikelijke handelskwaliteit.
C. In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door de leverancier bepaald. Het vervoer zal geschieden tot overeengekomen afleveradres, mits dit adres bereikbaar is via een redelijk berijdbare weg. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
D. In geval van niet franco levering, worden de goederen geacht aan de koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van de leverancier geladen zijn op het door of vanwege de koper gezonden transportmiddel.
E. Na aflevering volgens de leden C of D zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
F. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal leverancier na schriftelijke mededeling aan de koper, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de belemmeringen te verlengen. Indien leverancier wegens overmacht niet aan zijn leveringsverplichting kan voldoen, heeft leverancier het recht, behalve indien de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
G. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient de koper de afroeping zodanig te stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is leverancier na sommatie van de koper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade.
H. Retourzendingen worden door Anchor Workwear B.V. niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht, de te retourneren of geretourneerde goederen te zullen accepteren.
I. Het in lid H. bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen goederen; de enkele in ontvangstneming van goederen aan het magazijn van Anchor Workwear B.V. en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
J. Ten onrechte geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van koper; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt voorgaande onverkort.

Artikel 5. Levertijd
A. Door leverancier opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
B. Bij niet tijdige levering dient de koper leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en leverancier een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
C. De door leverancier opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Technische eisen enz
A. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is leverancier er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
B. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
C. Bij afwijkingen in kleur en maat worden de normen gehanteerd welke binnen de branche gebruikelijk zijn en geaccepteerd worden.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door leverancier een model, monster of voorbeeld is vertoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken; tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoond of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

 

Artikel 8. Emballage
A. Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom voldaan te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan leverancier is betaald, vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van aflevering.
B. Het is koper verboden de emballage voor andere producten en/of doeleinden te gebruiken.
C. Koper vrijwaart leverancier, en stelt leverancier schadeloos voor alle schade welke voor leverancier mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door koper van het gestelde in lid B.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
A. Een overeenkomst tussen leverancier en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
ľ Indien na het sluiten van de overeenkomst aan leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
ľ Indien leverancier de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
ƒæ In genoemde gevallen is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van leverancier om van de koper schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Betaling
A. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betaling wordt geacht te zijn geschied, op het moment dat het verschuldigde bedrag door leverancier is ontvangen.
B. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
C. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
D. Indien een factuur niet binnen 30 dagen is betaald, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is verreist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van leverancier direct en volledig opeisbaar.
E. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
F. Indien leverancier door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met het absoluut minimum van € 150,00.
G. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van enige overeenkomst met leverancier of indien er bij leverancier anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit, is leverancier bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de vorderingen en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.
H. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van de koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid / reclames
A. Leverancier is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.
B. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgschade van de koper.
C. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de betreffende goederen.
D. De aansprakelijkheid van leverancier beperkt zich - met inachtneming van het vorenstaande – uitsluitend tot het schriftelijke geven van adviezen.

Artikel 12. Controle en reclameren
A. Leverancier staat slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het moment dat zij het magazijn van leverancier hebben verlaten. De koper is verplicht de voorschriften c.q. instructies inzake de wijze van opslag, behandeling en toepassing van de geleverde goederen strikt in acht te nemen. De koper dient de geleverde zaken binnen 8 dagen na levering grondig op gebreke te controleren.
B. Alle reclames dienen binnen 8 dagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij leverancier te worden gemeld. Na deze termijn kan de koper geen beroep meer doen op gebrekkigheid.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
A. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de koper in de nakoming van de met leverancier gesloten overeenkomsten, alsmede ter zake van door of namens leverancier ten behoeve van de koper verleende diensten en verrichte werkzaamheden.
B. Leverancier is bevoegd om indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, alle door leverancier geleverde goederen die overeenkomstig het vorig lid eigendom zijn gebleven terug te nemen.
C. Koper is verplicht zoveel mogelijk te voorkomen dat goederen van de leverancier door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient de koper leverancier onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
A. Op de overeenkomsten tussen leverancier en koper is Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij leverancier het geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de competentieregels bevoegde rechtbank.

Artikel 15. Afwijkende bedingen of voorwaarden
Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.